پسر و دختری که همکار هستند درگیر قضایای مشکوکی می شوند…