یک مرد سست اراده‌ی ۳۰ و چند ساله زمانی زندگی بی هدف خود را کاملاً متحول شده می بیند که عاشق پرستار بچه‌ی خواهرش می شود و…