یک زن و مرد پس از ۵۰ سال دوباره یکدیگر را ملاقات میکنند. آنهادر دوران جوانی عاشق هم بودند، اما زن با بهترین دوستش ازدواج کرد. آیا ممکن است آنها زندگی ای که ۵۰ سال پیش از هم پاشید را دوباره آغاز کنند؟