این فیلم ماجراجویی های “ویلیام آداما” جوان در اولین جنگ سایلونها را به تصویر می کشد…