چهار کودک سعی می کنند تا ادعا کنند که بابا نوئل واقعی است و…