یک مرد مسلمان سابقه دار با افسر آزادی مشروطش پیوند دوستی می بندد، اما در ادامه…