این فیلم مستند تاثیر مد و فشن را بر روی مردم و سیاره نشان می دهد…