این مستند به موسیقی‌دان های سرشناس و تحسین شده‌ی اروپایی می پردازد.