دو تکنسین با روحی انتقام‌جو که نرم افزار نظامی آنها را آلوده کرده وارد مبارزه می شوند…