مکس که در خطوط کنترل ترافیک هوایی کار میکند و به تازگی با دوست دختر خود به مشکل برخورده، طی حادثه ای که از نزدیک شدن به زباله های هسته ای برایش بوجود می آید قدرت کنترل اجسام را به دست می آورد و….