فیلم بر اساس رابطه دوستانه “سوداما” و “کریشنا” ساخته شده است…