جولی یک وکیل دست و پا چلفتی می باشد که با مهم ترین پرونده زندگی اش روبرو است…