مردی اقدام به آغاز یک سفر جاده ای، برای پیدا کردن عشق از دست رفته خود می کند…