رده سنی: تایید شده

His Girl Friday (1940)

“هیلدی جانسون” که از “والتر برنز” جدا شده به دفترش می رود تا به او بگویید که با شخص دیگری نامزد کرده و روز بعد ازدواج می کنند، اما “والتر” اجازه نمی دهد این اتفاق بیافتد و…

The Big Sleep (1946)

« فیلیپ مارلو » (بوگارت)، کارآگاه خصوصى، مأمور میشود تا درباره‏‌ى حق السکوت بگیرى که عکس‏هاى نامناسبى از دختر یک ژنرال بازنشسته و ثروتمند در اختیار دارد، تحقیق کند…