بیوگرافی “لنی بروس” کمدینی بحث برانگیز و پیشگام در عرصه خود. فیلم سرگذشت او را از ابتدای زندگی حرفه ایش تا عقاید سیاسی و محبویتش دنبال می کند…