مرد جوانی برای نجات دوست دخترش که توسط آدم ربایان به ریو برده شده بود به این شهر می رود و…