“تایمیان” در تولد هفده سالگی اش مورد تجاوز قرار گرفته و باردار می شود.او وقتی از ازدواج با آن مرد خودداری می کند،به کانون اصلاح فرستاده شده و فرزندنش به یک پرستار سپرده می شود.او فرار می کند و…