“هیلدی جانسون” که از “والتر برنز” جدا شده به دفترش می رود تا به او بگویید که با شخص دیگری نامزد کرده و روز بعد ازدواج می کنند، اما “والتر” اجازه نمی دهد این اتفاق بیافتد و…