سال: 1946

The Big Sleep (1946)

« فیلیپ مارلو » (بوگارت)، کارآگاه خصوصى، مأمور میشود تا درباره‏‌ى حق السکوت بگیرى که عکس‏هاى نامناسبى از دختر یک ژنرال بازنشسته و ثروتمند در اختیار دارد، تحقیق کند…